Tag Archives: ผลิตน้ำดื่ม

GMP สากล (Codex) ปั้นได้ ถ้าใจถึง เสวนาแชร์ประสบการณ์การจัดทำมาตรฐาน GMP(Codex) กับ FOSTAT

GMP Codex Waterhouse ในฐานะผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง GMP สากล(Codex) ผลิตน้ำบริโภคตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก โดยความช่วยเหลือของกรมวิทยาศาสตร์บริการและFOSTAT มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา แชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “จากรุ่นสู่รุ่น ผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการปี2560: ธุรกิจยุคใหม่ ต้องปรับตัวให้ทันด้วยความรู้และเทคโนโลยี” ภายใต้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ [read more...]