Tag Archives: gmp

ล้างมือบ่อยๆ 7ขั้นตอน By Waterhouseปั้นน้ำให้เป็นแบรนด์

Waterhouse สนับสนุนการล้างมือบ่อยๆอย่างถูกวิธี ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานคุณภาพ บริษัท บ้านสวนธารน้ำทิพย์ จำกัด www.waterhousebrand.com THAI FDA | GMP(Codex) [read more...]

GMP สากล (Codex) ปั้นได้ ถ้าใจถึง เสวนาแชร์ประสบการณ์การจัดทำมาตรฐาน GMP(Codex) กับ FOSTAT

GMP Codex Waterhouse ในฐานะผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง GMP สากล(Codex) ผลิตน้ำบริโภคตามมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก โดยความช่วยเหลือของกรมวิทยาศาสตร์บริการและFOSTAT มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา แชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ “จากรุ่นสู่รุ่น ผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการปี2560: ธุรกิจยุคใหม่ ต้องปรับตัวให้ทันด้วยความรู้และเทคโนโลยี” ภายใต้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ [read more...]